Tęczowa Ważka

11 tekstów – auto­rem jest Tęczo­wa Ważka.

Po­kona­nie 'zaz­rdości' jest kluczem do dos­trze­gania piękna i miłości na­wet we wrogu. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 5 maja 2011, 23:08

Myśla­mi, pot­ra­fimy tak wy­soko zab­rnąć, że gdy się oc­kniemy do­tyka­my głową chmur...

|| Po­tem tyl­ko bo­li upa­dek do rzeczywistoci. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 4 maja 2011, 22:50

Raj dla Wybranych...

Są w życiu chwile,
Gdy nie jest łatwo.
Chcesz zro­bić krok,
Lecz wa­hasz się.
Roz­ważasz każde "za" i "przeciw"
Każda de­cyz­ja kosztuję Cię.
Wy­bierasz więc wolność,
Bo tak mówią inni,
Choć ser­ce zaw­sze le­piej wie.
Łapiesz za klamkę od złotych bram,
Z nadzieją na lep­sze życie .! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 grudnia 2010, 11:32

do­piero dziś.! nies­te­ty tak późno zro­zumiałam cze­go chcę, co czu­je nap­rawdę....
co z te­go? sko­ro mo­ja szan­sa ulot­niła się i po­zos­tał mi tyl­ko Je­go wi­dok po dru­giej stro­nie sze­rokiej uli­cy... . 

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 grudnia 2010, 19:11

Wstając ra­no pat­rzysz w lus­tro, myślisz so­bie- "Nic nie wart",
błądzisz codzienną sza­rością- Nie Pot­ra­fisz Żyć .! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 listopada 2010, 08:56

... za­bierz tam, gdzie nie znaj­dzie mnie na­wet włas­ny cień ... .! 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 listopada 2010, 17:46

...Kiedy cze­goś nie widzi­my trud­no jest nam w to uwie­rzyć, lecz kiedy już to uj­rzy­my, żałuje­my, że nie uwie­rzy­liśmy szyb­ciej... .! 

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 listopada 2010, 19:41

Nie bądź niewol­ni­kiem Cza­su, niech Czas pra­cuje dla Ciebie.! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 listopada 2010, 19:07

...Chcesz podjąć de­cyzję, lecz boisz się, że zra­nisz uczu­cia innych... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 15 listopada 2010, 19:33

...kiedy już chcę wyk­rzyczeć to co myślę, wte­dy nie ma ni­kogo, kto by chciał mnie wysłuchać... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 13 listopada 2010, 18:18
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tęczowa Ważka

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność